na-prazdnik.jpg

На праздник. Фото В. Ануфриева

«Луд» - Коми Республикаын медся ыджыд да лöсьыд гажъяс пöвстын öти. Коми Республикаса культура да национальнöй политика Министерстволöн коллегиялöн 2005-öд вося декабр 21-öд лунся 6-öд № постановление серти, «Луд» гажлы сетöма республикаса тшупöд.

Гажлöн мог – видзны аслыспöлöс культура, чужтыны-сöвмöдны быдмысь йöз пöвстын коми-изьватаслöн история да традиция дiнö пыдди пуктöм. Сьöм боксянь отсасьö «Ижемский» муниципальнöй районлöн администация, культура да национальнöй политика Министерство.

Öнi «Луд» гаж – тайö Изьва районлöн бренд. Артмис праздник дасьтысьяслöн творческöй котыр. Режиссёръясöн лоöны Коми республикаса заслуженнöй уджалысь Е.С. Ярцева да Л.А. Терентьева. Гажыс выльысь чужис 1991-öд воö. Район пасьтала мукöд сиктын асьныс йöзыс Культура керкаын уджалысьяс юрнуöдöм улын нуöдöны «Ичöт луд» гаж (Няшабожын, Малое Галовоын, Гамын, Сизябскын).

prazdnik-lud.-Foto-M.P.-Melnichuka.jpg

Фото М. П. Мельничука

Изьваын «Луд» – тувсов-гожся цикллöн гаж.

Праздник котыртысьяс уна во чöж чукöртöны быд поснитор тайö гаж йывсьыс, öнi налöн лöсьöдöма видзвывса гуляйтан сценарий.

Гаж мунö видз вылын быд сикт-грездлöн тыр-бур овмöс моз лöсьöдöм мичаинын, кöнi кöзяинъяс сьöлöмсянь паныдалöны воысьясöс.

Гаж мунö кыдзи гуляйтöм. Та дырйи йöктöны, ворсöны, сьылöны.

Котыртысьяслы колö сяммыны гаж помланьыс став овмöссö öтувтны, сэк позьö шуны, мый став мирöн Луд гаж артмис.

Гаж вылö воны вермас кöть мыйта йöз. Шöр мöвпыс сыын, медым некымын во мысти быд видзöдысь лоис участвуйтысьöн, мед мыйкö вермис содтыны, вöзйыны традиционнöй культураысь.

Кöсйысьö, медым Изьва районын став олысьыслы тайö гажыс лоис коланаöн да олöманыс тöдчанаöн.

Öнi «Луд» мунö юль тöлысьлöн медводдза вöскресенньöö – Изьва юлöн шуйга пöлöн видзьяс вылын турун пуктöм заводитчытöдз.

Тайö гаж вылын аддзысьöны изьватас, кодъяслöн кöр видзысь пöльясыс разалiсны выль йирсянiн корсьöмöн Россияса став Войвыв пасьталаыс. «Луд» вылын важ изьватаслöн йылöмъясыс босьтöны вужйöдöм быдмöгъяс да пуктöны найöс керка дораныс Мурманскын да Кола кöджын, Ловозероын да Из (Урал) сайын. Татшöм быдмöгыс – став ылi муясын олысь изьватаслöн йитöдыс.

«Луд» нуöдан кад – рытсянь шондi петтöдз. Заводитчö гажыс «Изьваса вöрöта» гуляйтöмöн, мунö сiйö лун шöр кадöдз да рытын районлöн став сиктын да грездын. Тайö вуджан кад – тулыс вежсьö гожöмöн, миръяс костыс восьса. Вуджан кадыс да иныс индöны гажлöн вежалун вылö, магическöй вын вылö. Мöдар боксянь кö, войнас абу сэтшöм жар. Позьö чайтны, мый ёна важöн тайö гажыс вöлi обрядöн, кöнi öтувтчылiсны став йöзыс.

Рытья гуляйтöм заводитчö Изьва юлöн кыкнас берегса сиктъясын. Изьва кывтыдын (Дiюр да Вертеп грездъясын, Краснобор да Кельчиюр сиктъясын, Печора юбердса Щельяюр посёлокын) олысь сиктса йöз вочасöн öтувтчöны да веськöдчöны Изьва сиктлань, сэсся ставкöд öтвылысь сьылiгтыр мунöны ю берегöдз. Найö вуджöны юсö пос кузя да веськалöны «Луд» гажлöн öнiя инö. Гажöдчанiнö пырны колö «вöрэтатi» – дзиръя увтi, танi аддзысьöны став сиктысь да грездысь воöм йöз. Дзиръя водзын национальнöй паськöма том нывъяс сеталöны «Луд» гаж йылысь памяткаяс.

Гажсö восьтö «Вöрэта» – сикт кузя йöктiгтырйи сьылöмöн луд вылöдз мунöм. Тайö мича, кыпыд лоöмтор, кöнi медшöрас – дзиръя сямöн кияслöн йитчöм да йöктысьяслöн на увтi мунöм.

«Вöрэта» пыр мунысьяс разöдчöны видз пасьтала да быттьö «овмöдчöны сиктö». «Сиктöн» либö «овмöсöн» шуöма быд торъя сиктысь воöм йöзлы индöмин. Танi найö пестöны бипур, рытывбыд да войбыд сьылöны, гажöдчöны, гöститöдöны воысьясöс. Быд «сиктлöн» аслас пас, гажöдчанног. Гöсьтъясöс вердöны-юктöдöны, гажöдöны-гуляйтöдöны.

Lud.-Tanzevalnyi-zikl-VOROTA.-Foto-T.-Bezbatichnovoi.jpg

Танцевальный цикл Ворота. Фото Т. Безбатчиновой


Гаж чöжыс мунöны театрализуйтöм петкöдчöмъяс. Видз шöрын, водзвыв дасьтöминын, чукöртчöны медбур сьылысьясыс да гаж нуöдысьясыс. Праздник воссьö, кор быд «сиктысь» торъя морт лыйö вывлань сынöдас. Та бöрын шыöдчöны важ йöз дорö, чужанвуж дорö, ыджыд гаж вылö бласлöвитöм корöмöн, öд сы бöрын заводитчö турун пуктöм – зэв кывкутана кад.

Босьталысьяс сьылöны импровизацияяс чужанвуж дорö шыöдчöмöн, сэсся найö жö «Локтöй-локтöй» сьыланкывйöн видза корöны гажöдчыны öтвылысь. «Сиктъясысь» йöз «вöрэтаöн» мунöны видз шöрö. Водзö «Изьва . кузя» сьыланкывйöн йöктысь кытшъяс шондi югöръяс моз паськалöны видз пасьта.

Хоровод помасьöм бöрын быд овмöсысь бöрйöм йöз нуöны видз шöрас босьталысьяслы асланыс грездысь либö сиктысь ва да му. Нуöдсьö «Изьва яг» бöрдöдчöм улö козьналан обряд.

Та бöрын быдлаысь вайöм мусö гудралöны да тэчöны дозторъясö, сэтчö пуктöны вужйöдöм льöм пу увъяс. Вайöм васö сiдзжö сорлалöны да сiйöн киськалöны пуктöм быдмöгъяса мусö. Став гöсьтыслы сетöны тайö важ чужанiнысь козинсö.

Та бöрын бöрйöны хоровод вöдитысьöс. Тайö ыджыд почёт да пыдди пуктöм, öд сы кöсйöм серти кутасны юргыны став сьыланкывйыс да мунны кытшöн йöктöмъяс. Сьылöны «Воль кузя лэчча» сьыланкыв. Та бöрын бöрйöны хоровод вöдитысьясöс, найö чукöртчöны видз шöрö да öтув сёрнитчöны, кутшöм сьыланыв кор кутас сьывсьыны. Пырджык сьылöны хороводöн «Асыы ныыка бöрдэ визыв ва дорын», «Сад йöрын», «Куимен йöктам», «Чветики», «Чига гусь». Став хороводыс йитчöмаöсь öта-мöдныскöд найöс объявитöмöн, шмонитан сёрниöн. Тайö юкöныс помасьö öтув дзиръяöн, «вöрэтаöн». Сьылысьяс да йöктысьяс веськöдчöны асланыс «сиктъясö» да сэн водзö гажöдчöны.

Lud.-Ighemskie-kacheli.-Foto-T.-Bezbatichnovoi.jpg

Ижемские качели. Фото Т. Безбатчиновой


Изьваын вöвлi инициация обряд (морт котырöс, торъя мортöс выль арлыда чукöрö, выль тшупöдö вуджöдöм) – пывсянын гармонистö вуджöдöм. Бур ворсан сяма, пыдди пуктана гармонист вуджöдiс томöс, корöсяалöмöн да колана кывъяс шуалöмöн. Обрядлöн став посниторыс абу тöдса, но «Луд» вылын сiйöс нуöдöмыс лöсялана. Гаж дырйи гармонистъяс ордйысьöны ворсöмöн. Конкурс индöд серти, видз шöрö чукöртчöны став овмöсысь гармонистъяс да петкöдлöны ворсан сямсö. Кывзысьяс бöрйöны на пöвстысь бурджыксö да корöны сiйöс ас дораныс ворсны.

2006-öд воö выль пöв чужис «Невестаяслöн хоровод». Тайö инициация обрядлöн йöлöгаыс – нывкаяслöн ныв тшупöдö вуджöм. Хороводасьöны том нывъяс, кодъяс вуджöны подросток арлыдысь том ныв арлыдö. Важöн тайö кад кежлö нывъяслы ньöблiсны шаль, кöмкот, баситчанторъяс, вурисны выль ныв паськöм. «Невестаяслöн хоровод» дырйи энькаяс бöрйисны моньпуöс, а жöникъяс видзöдicны невестапуöс.

Хоровод вылö чукöртчöны Ижма «сиктын». Нывъяс вочасöн ветлöны быд овмöстi да чукöртöны невестаясöс. Став видзсö кытшовтöмöн, нывъяс сувтöны видз шöрö да сьылöмöн петкöдлöны «Невеста вöрэта». Медъёна донъявсьö невеста паськöм. Видзöдöны, колана ногöн-ö вурöма быд юкöн, бура-ö новлысьö паськöмыс. Важöн вурöм невеста паськöма кö нылыс, донъявсьö сылöн историяыс, новланногыс.

Конкурслöн могыс – тыр-бура тöдмöдны йöзöс изьва паськöмöн, топöдны изьватас пытшкын йитöдъяссö. Водзö вылö гаж котыртысьяс кöсйöны нуöдны изьваса кикутöм либö кöлысь.

Ни öти гаж оз овлы йöзкост ворсöмъястöг. Том йöз костын нуöдсьöны татшöм ворсöмъяс кыдз «Нарты весьттi чеччалöм», «Хорей шыбитöм», «Чалльöн вермасьöм». Ворсöны сiдзжö «Фантысь». Медым сiйöс нуöдны, гаж чöжыс видз вывтi ветлöны йöз, кодъяс «гусявлöны» овмöсъясысь колана эмбур, шуам, чер, пöрт да мукöдтор. Ворсiгöн гораа висьталöны найöс, «сиктъяслы» колö кужны эмбурсö бöр босьтны. Ньöбны позьö йöктöмысь, сьылöмысь, мича нылöс окыштöмысь, пöжасысь, сьöмысь…

Гажлöн тöдчана кад – шондi паныдалöм, кор заводитчö выль уджалан лун, локтö гожöм, помасьö гаж. Сьылысьяс шыöдчöны шондi дорö, «рöдительяс» дорö сетны йöзлы турун пуктыны бласлöвитöм. Закличкаясöн ошкöны шондiöc да шуда том олöм. Шондi сетö шоныд да гаж, а выль лун чолöмалö выль уджöн. Ставöн гажöдчöны сьöлöмсянь, шойччöны, чöжöны бур удж вылö вын.

Та бöрын йöз мыссьöны асъя лысваöн, ветлöдлöны кöмтöгыс турун вывтi да водзö гажöдчöны.

Праздник помасьö хороводöн сьылiгтырйи йöктöмöн: «Öтув кытш», «Кыкен йöктэм», «Шорöн ворсэм», «Валъя лоис», «Кыкен круген йöктам», «Öтув», «Капуста», «Суниса ем», «Шондiбан», «Яблочко», мукöд йöктöм.

Шондiöс кыпыд паныдалöм помасьö, водзö вöзйысьö йöктан-шылада программа.